ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Zarządzenie Nr 23/2019/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie
z dnia 4 maja 2020r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie (zwanego dalej: „oddziałem przedszkolnym”) w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły http://tsp2.edu.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sławomir Kupś

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2