RODO - Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel: 531 641 425
 3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. Dostępu do treści swoich danych.
  2. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.
  3. Żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  4. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO.
  6. Ograniczenia przetwarzania, gdy:
   •  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celówprzetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.